ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE CZYSZCZARKI PLAZMOWEJ
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Stelmet Spółka Jawna Stec i Gątarski
38-121 Pstrągowa 815
NIP: 8191558897
REGON: 371110184

2.Rodzaj zamówienia: dostawy

3.Nazwa zamówienia: Dostarczenie czyszczarki plazmowej – 1 szt.

4.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest czyszczarka plazmowa o minimalnych parametrach:
– szerokość robocza użyteczna (mm) -nie mniej niż 1150,
– rozwinięcie pasów ciernych (mm) -nie mniej niż 2200,
– grubości obrabiane (mm) -nie mniej niż 0,5-150,
– elektroniczny odczyt grubości dla jednej osi z tolerancją w dziesiętnych częściach milimetra (mm) -nie mniej niż 0,1,
– szybkość podawania regulowana w zakresach (m/min) -nie mniej niż 0,5-10.
– urządzenie umożliwiające usuwanie pozostałości metalów na krawędziach ciętego laserem materiału, stępienie ostrych krawędzi, usunięcie odprysków z tolerancją błędu nie większą niż 0,1 mm.

Kod CPV:
42000000-6
42900000-5
429900000-2
42995000-7

5.Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria:
Cena – 55 pkt.
Serwis – 20 pkt.
Gwarancja – 25 pkt.

Opis kryteriów oceny:
Cena: Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru:
Oc = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu / cena netto badanej oferty) x 55 pkt.,
Serwis: Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie
z zaproponowanym przez nich terminem usunięcia podstawowych usterek. Punkty będą przyznawane za wykonanie działań serwisowych w terminie:
Do 8 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 20 pkt.,
Do 12 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 15 pkt.,
Do 24 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 10 pkt.,
Do 48 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 5 pkt.,
UWAGA!!! Za niezrealizowanie usługi w zaoferowanych terminach grożą kary umowne określone
w istotnych postanowieniach umowy.
Gwarancja: Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie
z zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą przyznawane za zaproponowanie okresu gwarancji producenta:
Do 60 miesięcy – 25 pkt.,
Do 49 miesięcy – 20 pkt.,
Do 36 miesięcy – 15 pkt.,
Do 24 miesięcy – 10 pkt.,
Do 12 miesięcy – 5 pkt.,
UWAGA!!! Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesięcy. Za niezrealizowanie usługi w zaoferowanych terminach grożą kary umowne określone w istotnych postanowieniach umowy.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Warunkach zapytania ofertowego.

6.Termin składania ofert: 27 Marzec 2017 (poniedziałek) – godzina 15:00

7.Miejsce składania oraz otwarcia ofert:
Oferty należy składać:
Osobiście bądź listownie na adres: Stelmet Spółka Jawna Stec i Gątarski, 38-121 Pstrągowa 815.
Termin składania ofert upływa dnia : 27 Marzec 2017 (poniedziałek) – godzina 15:00
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 27 Marzec 2017 (poniedziałek) o godz. 15.30 w siedzibie Firmy: Stelmet Spółka Jawna Stec i Gątarski, 38-121 Pstrągowa 815.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający na etapie badania i oceny ofert ma prawo do:
1. Sprawdzania, czy treść złożonych oświadczeń i dokumentów jest prawdziwa.
2. Wzywania wykonawców do wyjaśnień treści złożonych ofert, jeśli treść ofert wzbudza wątpliwości.
3. Ustalania czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu postępowania, zwracając się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oceniając wyjaśnienia wykonawców Zamawiający będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności oszczędność metody wykonania, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia.

8.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
Nazwą i adresem Zamawiającego
Nazwą i adresem Wykonawcy
Adnotacją „Oferta na dostawę czyszczarki plazmowej. Nie otwierać do dnia 27 Marzec 2017 (poniedziałek) do godziny 15.30.”
Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane,

9.Informacja na temat zakresu wykluczenia :
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10.Osoba uprawniona do porozumienia się z wykonawcami: Paweł Stec – Specjalista ds. zaopatrzenia – tel. 669 643 810.

11.Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: telefonicznie / mailowo / listownie.
12.Link do ogłoszenia na stronie zamawiającego :
www.stelmet.pl/zapytania-ofertowe
13.Termin wykonania zamówienia:
30 Czerwiec 2017 r.
14.Powiat:
Miejsce lokalizacji zamawiającego: powiat strzyżowski,
Miejsce inwestycji: powiat strzyżowski,

15.Warunki zmiany umowy:
Organizator postępowania lub oferent może żądać powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot / podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi zamówienia.

16.Nie przewiduje się ewentualnych zamówień uzupełniających.
17.Numer projektu:
RPPK.01.04.01-18-0027/15

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE STACJI
SPRĘŻONEGO POWIETRZA
1.Nazwa i adres zamawiającego:
Stelmet Spółka Jawna Stec i Gątarski
38-121 Pstrągowa 815
NIP: 8191558897
REGON: 371110184
2.Rodzaj zamówienia: dostawy
3.Nazwa zamówienia: Dostarczenie stacji sprężonego powietrza – 1 szt.
4.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest stacja sprężonego powietrza w skład której wchodzi:
a) sprężarka o minimalnych parametrach:
– wydajność: nie mniej niż 3,70 m3/min,
– ciśnienie: nie mniej niż 8 bar,
b) osuszacz sprężonego powietrza o minimalnych parametrach:
– wydajność: nie mniej niż 4 m3/min,
– ciśnienie: nie mniej niż 14 bar,
Kod CPV:
42123400-1
39721321-8
42123000-7
5.Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujący kryteria:
Cena – 50 pkt.
Serwis – 25 pkt.
Gwarancja – 25 pkt.
Opis kryteriów oceny:
Cena: Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru: Oc =
(najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu / cena netto badanej oferty) x 50 pkt
Serwis: Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z
zaproponowanym przez nich terminem usunięcia podstawowych usterek. Punkty będą przyznawane
za wykonanie działań serwisowych w terminie:
Do 4 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 25 pkt
Do 8 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 20 pkt,
Do 12 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 15 pkt,
Do 24 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 10 pkt,
Do 48 godzin od dnia zgłoszenia usterki – 5 pkt,
UWAGA!!! Za niezrealizowanie usługi w zaoferowanych terminach grożą kary umowne określone w
istotnych postanowieniach umowy.
Gwarancja: Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z
zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą przyznawane za
zaproponowanie okresu gwarancji producenta:
Do 72 miesięcy – 25 pkt,
Do 60 miesięcy – 20 pkt,
Do 48 miesięcy – 15 pkt,
Do 36 miesięcy – 10 pkt,
Do 24 miesięcy – 5 pkt,
UWAGA!!! Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesięcy. Za niezrealizowanie usługi w
zaoferowanych terminach grożą kary umowne określone w istotnych postanowieniach umowy.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny – waga kryterium stanowi 100%
Oferty oceniane będą zgodnie ze wzorem:
Ilość uzyskanych punktów = (najniższa zaoferowana cena netto / cena w badanej ofercie netto) x 100.
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną
zgodnie z wzorem oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Warunkach zapytania
ofertowego.
6.Termin składania ofert: 14 Lipiec 2016 (czwartek) – godzina 15:00
7.Miejsce składania oraz otwarcia ofert:
Oferty należy składać:
Osobiście bądź listownie na adres: Stelmet Spółka Jawna Stec i Gątarski, 38-121 Pstrągowa 815.
Termin składania ofert upływa dnia : 14 Lipiec 2016r. do godz.15:00
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 14 Lipiec 2016 o godz. 15.30 w siedzibie Firmy: Stelmet
Spółka Jawna Stec i Gątarski, 38-121 Pstrągowa 815.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający na etapie badania i oceny ofert ma prawo do:
1. Sprawdzania, czy treść złożonych oświadczeń i dokumentów jest prawdziwa.
2. Wzywania wykonawców do wyjaśnień treści złożonych ofert, jeśli treść ofert wzbudza wątpliwości.
3. Ustalania czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu postępowania,
zwracając się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oceniając wyjaśnienia wykonawców
Zamawiający będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności oszczędność metody
wykonania, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia.
8.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
Nazwą i adresem Zamawiającego
Nazwą i adresem Wykonawcy
Adnotacją „Oferta na dostawę stacji sprężonego powietrza. Nie otwierać do dnia 14 Lipiec 2016 do
godziny 15.30.”
Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane,
9.Informacja na temat zakresu wykluczenia :
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
10.Osoba uprawniona do porozumienia się z wykonawcami: Paweł Stec – Specjalista ds.
zaopatrzenia – tel. 669 643 810.
11.Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: telefonicznie / mailowo /
listownie.
12.Link do ogłoszenia na stronie zamawiającego :
www.stelmet.pl/zapytania-ofertowe
13.Termin wykonania zamówienia:
30 Wrzesień 2016 r.
14.Powiat:
Miejsce lokalizacji zamawiającego: powiat strzyżowski,
Miejsce inwestycji: powiat strzyżowski,
15.Warunki zmiany umowy:
Organizator postępowania lub oferent może żądać powtórzenia czynności albo unieważnienia
postępowania, jeżeli podmiot / podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w
sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi zamówienia.
16.Nie przewiduje się ewentualnych zamówień uzupełniających.
17.Numer projektu:
RPPK.01.04.01-18-0027/15